სერვისები

„ანტიკრედიტის“ სპეციალიზებული სერვისი შედგება შემდეგი კომპონენტებისაგან:

  • ფინანსურ ორგანიზაციასთან არსებული დავის გაცნობა, ანალიზი და კონსულტაცია;
  • მსესხებლის საუკეთესო ინტერესებისა და პოზიციების გათვალისწინებით განცხადებების მომზადება და წარდგენა, ინფორმაციისა და მტკიცებულებების გამოთხოვა საჯარო და კერძო უწყებებიდან;
  • საპასუხო წერილების მომზადება გაფრთხილების წერილებსა და გამსესხებლისგან მიღებულ სხვა სახის შეტყობინებებზე;
  • საფინანსო ორგანიზაციასთან შეხვედრების ორგანიზება და მოლაპარაკებების წარმოება;
  • შესაგებლების, შეგებებული სარჩელების, რესპოდენტის პროტესტის ან სააპელაციო/საკასაციო საჩივრების მომზადება;
  • სასამართლოში / არბიტრაჟში / აღსრულების ეროვნულ ბიუროში წარმომადგენლობა.